Wat doet het wijkcomité?

Het wijkcomité vindt het belangrijk dat alle wijkbewoners zich verbonden voelen met elkaar en met de wijk. Het wijkcomité probeert de bewoners zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in en om de Vogelwijk, die van belang zijn voor een prettige en (sociaal) veilige leefomgeving, waar iedereen zich thuisvoelt. Het wijkcomité heeft geen formele bevoegdheden en er is ook geen geen sprake van een formele vertegenwoordiging namens de wijk.

Wat zeggen de statuten?
Mr. A.E.G. Mulders, notaris te Leiden, heeft in 2006 de Akte houdende Statutenwijziging van de Stichting Wijkcomité Vogelwijk opgesteld. Wat zegt deze akte onder andere:

  • De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn in de ruimste zin van de bewoners van de Vogelwijk te Leiden benevens het bevorderen van de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving van die wijk.
  • De stichting beschikt niet over een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de wijkbewoners, met gemeentelijke of in de wijk zetelende instanties of vertegenwoordigers van andere Leidse wijken, ter zake van algemene belangen van wijk en bewoners of ter verduidelijking van daarmee betrekking hebbende plannen, standpunten, achtergronden en procedures.

Hoe tracht het Wijkcomité haar doel te verwezenlijken, de belangrijkste acties kort samengevat:

  • Tenminste één vergadering per jaar voor de wijk te organiseren.
  • Tijdelijke werkgroepen te helpen oprichten ter behartiging van de omschreven belangen.
  • Het informeren van de wijkbewoners omtrent aangelegenheden die van belang zijn voor de wijk.
  • Het organiseren van buurtactiviteiten van ontspannend en/of nuttig karakter.

Activiteiten
Tot zover de formele kant, terug naar het hier en nu. We organiseren ieder jaar terugkerende activiteiten, waarvoor veel wijkbewoners zich actief inzetten. Denk aan het wijkfeest, de schoonmaak van het Bos van Bosman, Kubb-toernooi, Halloween, Sinterklaasspeurtocht en de Nieuwjaarsborrel. Verder is het informeren van de wijkbewoners een continue activiteit. Denk aan de website, de digitale nieuwsbrief en Nextdoor. 

wijkschouw met gemeente

Daarnaast is er echter nog een x -aantal extra klussen die onderling verdeeld moeten worden. Zo volgen we bijvoorbeeld (bouw)plannen in en rond de wijk, zodat we de wijkbewoners kunnen informeren over de ontwikkelingen. We proberen de contacten met de verschillende gemeentelijke afdelingen in goede banen te leiden. We hebben verder een goede relatie met de redactie van de Praatvogel en de stichting Vogelwijk Energiezuinig en proberen we onze krachten zoveel mogelijk te bundelen. Al met al wordt er behoorlijk wat werk verricht achter de schermen.
Het wijkcomité bestaat uit een aantal leden, die allemaal een echte “hands on” mentaliteit  hebben en inzetbaar zijn bij heel veel verschillende activiteiten. Klik hier voor de samenstelling van het bestuur.