AUTEURSRICHTLIJNEN VOOR HET AANLEVEREN VAN KOPIJ VOOR DE PRAATVOGEL
De Praatvogel is het blad voor en door Vogelwijkers en wordt gefinancierd en uitgegeven door de Stichting Wijkcomité Vogelwijk. De Praatvogel komt vier maal per jaar uit. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun inbreng en teksten. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad.

Aanleveren van kopij
Voor het aanleveren van kopij voor De Praatvogel vragen wij de auteurs de navolgende regels in acht te nemen. Deze regels maken het de redactie en de vormgever mogelijk voor een goede weergave van de tekst te zorgen. Daarnaast kan de behandeling van de tekst in het algemeen dan snel en efficiënt verlopen.
Artikelen die reeds elders gepubliceerd zijn worden alleen in die gevallen aanvaard als ze relevant zijn voor de wijk. Wij plaatsen bij voorkeur alleen artikelen die exclusief zijn voor De Praatvogel. Indien de auteur (een aangepaste versie van) een eerder gepubliceerd artikel aan De Praatvogel wenst aan te bieden, moet hij/zij hierover vooraf contact opnemen met de redactie.
Artikelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van De Praatvogel en het lezerspubliek van het blad.
De redactie van De Praatvogel bepaalt of een artikel wordt geplaatst. Het leveren van een artikel garandeert dus niet dat het ook wordt geplaatst.
Ook bepaalt de redactie waar zo nodig een artikel wordt ingekort. Tevens kan de redactie vragen het artikel aan te passen of er wordt een redactieslag toegepast. In gevallen waarbij de tekst wezenlijk wordt aangepast, neemt de redactie daarover contact op met de auteur.
Commerciële teksten worden niet geplaatst, tenzij als betaalde advertentie.
Kopij aangeleverd na de deadline wordt niet opgenomen.

Tips voor het schrijven

 1. Schrijf voor een breed publiek. Beschouw het als een uitdaging om het ‘simpel’ doch degelijk te houden. Vlot leesbare artikelen hebben de voorkeur boven (al te) droge of technische of te inhoudelijke verhandelingen.
 2. Vermijd onnodig gebruik van vakjargon, hou het toegankelijk.
 3. Zorg voor een vlotte leesbaarheid en verdeel de tekst in paragrafen met prikkelende koppen die uitnodigen tot verder lezen.
 4. Schrijf levendig en vermijd te lange zinnen. Knip een (te) lange zin op.5. Zorg voor een duidelijke claim, these of probleemstelling. Geef de essentie van het stuk kort en helder weer.
 5. Zorg voor een heldere structuur: een pakkende ‘lead’-tekst (zie Algemene vormgeving van de kopij) die aanzet tot verder lezen en een duidelijk gestructureerde hoofdtekst. Zonodig zorgt de redactie van de Praatvogel voor koppen en tussenkopjes.
 6. Vermijd een teveel aan droge feiten die niet bijdragen aan de essentie van het verhaal.

Algemene vormgeving van de kopij

 1. Artikelen worden uitsluitend aanvaard wanneer deze zijn aangeleverd in een tekstverwerkingsprogramma (liefst Word) en bij voorkeur verstuurd per e-mail naar de redactie op redactie@vogelwijk.nl
 2. De streefgrootte van een artikel is 350 tot maximaal 500 woorden (Dit laatste in overleg met de redactie)
 3. De ingeleverde tekst dient definitief te zijn.
 4. Zorg voor voldoende illustraties in een hoge resolutie. Streef naar 2/3 tekst, 1/3 afbeeldingen.
 5. De gehanteerde spelling is de zogenaamde ‘voorkeurspelling’, de eerste vorm waarin het woord voorkomt in de ‘Woordenlijst Nederlandse Taal’(= Het Groene Boekje; druk 1995 of later) of ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ (dertiende uitgave 1999 of later). Grammaticale en syntactische regels volgen de ‘Schrijfwijzer’.
 6. Gebruikt u citaten, dan moet u daarvan de bron vermelden.

Illustraties

 1. De afbeeldingen moeten van voldoende hoge kwaliteit te zijn, ten minste 300 dpi op ware grootte. Foto’s niet bewerken (geen kleurcorrectie, verscherpen etc. toepassen) en aanleveren in formaat JPG of TIFF. De gedrukte versie van de Praatvogel wordt in zwart-wit uitgevoerd. Alleen op de website zijn de afbeeldingen in kleur zichtbaar.
 2. De redactie bepaalt welke afbeeldingen worden geplaatst
 3. Afbeeldingen moeten door de auteur van een onderschrift worden voorzien. Dit moet bestaan uit: beschrijving van de afbeelding, de herkomst van de afbeelding of de plaats waar het afgebeelde zich bevindt (bv. een schilderij), en eventueel de naam van de fotograaf, eigenaar of rechthebbende.
 4. Let op de publicatierechten die op foto’s berusten. Illustraties dienen vrij van rechten te worden aangeleverd. U bent daarvoor zelf verantwoordelijk. De redactie of het Wijkcomité zijn daarvoor niet aansprakelijk. Neem voor vragen hierover vooraf contact op met de redactie.

Go or no go

 1. Na eerste lezing en beoordeling beslist de redactie of het artikel (met eventuele aanpassingen) voor plaatsing in aanmerking komt. Als een positief dan wel negatief besluit is genomen, ontvangt u daarover bericht. Deze procedure wordt indien noodzakelijk herhaald na tweede lezing.
 2. Nadat het artikel is opgemaakt, is niet mogelijk de tekst nog inhoudelijk te wijzigen.
 3. Wij verstrekken geen drukproeven aan de auteurs

Vermelding auteur
De naam van de auteur wordt vermeld bij het artikel.

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze informatie
 2. Wij hanteren bij de auteursvermelding geen titulatuur en gebruiken de voornaam en achternaam.