Heb je vragen of suggesties, of ben je van mening dat bepaalde informatie fout, onvolledig of niet meer actueel is, laat het ons weten: energiezuinig@vogelwijk.nl

disclaimer: klik hier

Energietransitie

Kort gezegd: de energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). CO2 komt o.a. vrij door verbranding van aardgas. Zie verder het Klimaatakkoord.

Daarnaast:

 • Moet de Groningse gaswinning worden afgebouwd vanwege de aardbevingsrisico’s
 • Willen we af van fossiele brandstoffen, deze raken namelijk uitgeput
 • Willen we niet afhankelijk willen zijn van externe partijen (bijvoorbeeld Rusland)

Naar verwachting zal de gasprijs de komende jaren verder stijgen.

Vogelwijk Energiezuinig (VE) is een bewonersinitiatief, voor en door de bewoners. VE onderzoekt mogelijke scenario's hoe de wijk in de (nabije) toekomst van het gas los kan worden gekoppeld en doet dit in samenspraak met de gemeente Leiden en het Duurzaam Bouwloket. VE betrekt de bewoners actief bij de aanpak, inspireert en enthousiasmeert de wijkbewoners om mee te denken over de mogelijkheden om energie te besparen en zet haalbare en realistische opties goed op een rij. Op basis daarvan zijn bewoners in staat onderbouwde keuzes te maken voor hun huis en voor de wijk. Voor meer informatie, neem contact op met energiezuinig@vogelwijk.nl

In juli 2018 hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in Nederland concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat is het Klimaatakkoord. De doelstelling van het Klimaatakkoord is om tussen nu en 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen. In 2050 moet Nederland helemaal CO2-neutraal zijn. De (verplichte) maatregelen die daarvoor moeten zorgen, worden vastgelegd in de Klimaatwet, waar de Tweede Kamer nu aan werkt.

Het kabinet wil gas duurder en stroom goedkoper maken. Met deze maatregelen wil het kabinet stimuleren dat consumenten sneller van het gas afgaan, of een zuinigere CV-ketel nemen. Door de hogere gasprijs wordt het sneller rendabel te investeren in energiezuinige verwarming en isolatiemaatregelen.

Een gemiddeld huishouden verbruikt:

 • 1.500 m3 aan gas. De energiebelasting + Opslag Duurzame Energie (ODE) op gas is in 2020 (incl. BTW) 49,6 cent per kubieke meter.
 • 3.000 kWh aan elektriciteit. De energiebelasting + ODE op elektriciteit is in 2020 (incl. BTW) 15,1 cent per kWh.

De energiebelasting op gas gaat tot 2026 in totaal met 10 cent per m3 omhoog, terwijl die op elektriciteit juist met 5 cent per kWh wordt verlaagd. De gasprijs voor dit gemiddelde gezin wordt daarmee 150 euro hoger. De elektriciteitsprijs wordt voor dit gemiddelde gezin daarmee 150 euro lager.

Daarnaast krijgen huishoudens een grotere vrijstelling voor energiebelasting, waardoor de rekening omlaag gaat. Ook zal het bedrijfsleven meer gaan bijdragen aan de ODE, zodat de relatieve kosten voor consumenten lager worden.

Bron:  https://nos.nl/artikel/2290621-klimaatakkoord-gas-wordt-duurder-energierekening-omlaag.html

CO2 is een gas dat van nature in de lucht aanwezig is, maar waarvan de hoeveelheid de afgelopen jaren flink is toegenomen. Dat komt door menselijke activiteiten. Vooral als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden ontstaat er veel CO2.

De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast, waardoor de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde leidt nu al tot smelten van ijs op de noord- en zuidpool. Het waterniveau zal oplopen, het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dit zijn allemaal gevolgen van de uitstoot van CO2. Daarom is CO2 reductie erg belangrijk.

Het geschikt maken van de huidige aardgasketen door waterstof is technisch mogelijk. Het huidige aardgasnet kan hiervoor in principe worden gebruikt.

Maar er zijn knelpunten:

1: Waterstof is geen energiedrager (zoals benzine of aardgas) maar een transportmiddel. Voor het omzetten van elektriciteit in waterstof  zijn zeer kostbare elektrolyse-fabrieken nodig. Het productieproces van waterstof kost heel veel energie (stroom van windmolens bijvoorbeeld) en in dit proces treden aanzienlijke verliezen op, tot 50 %.

2: De veel hogere druk  in een waterstof-net maakt grootschalige controle van o.a. de lasnaden en koppelstukken in het huidige aardgas-net noodzakelijk.

3: De aanpassingen in huis (CV, kooktoestel etc.) zijn vergelijkbaar met de overgang van het gebruik van propaan naar aardgas enige decennia geleden. Gasmeters moeten worden aangepast of vervangen. Vakmensen moeten opnieuw worden opgeleid.

4:  In alle schakels in een waterstof keten moeten efficiency verbeteringen worden aangebracht (groter dan 50 %) om het enigszins betaalbaar te maken voor de eindgebruikers.

Pas als deze knelpunten zijn opgelost, komt een brede uitrol van waterstof als vervanging van aardgas in zicht. Hiervoor  is naar verwachting 10 tot 15 jaar nodig.

 

Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde. Bodemwarmte is afkomstig van de zon. Het zijn beide milieuvriendelijke alternatieven voor aardgas en steenkool, want ze zorgen niet voor CO2-uitstoot.

Bodemwarmte wordt gewonnen door het slaan van putten van circa 120 meter diep. Via een gesloten watercircuit wordt hierop een warmtepomp (meestal per individueel huis) aangesloten, die het ondergronds verwarmde water van circa 10⁰ C opwaardeert naar een temperatuur van 40 à 50⁰ C die kan worden gebruikt voor verwarming middels LT (lagere temperatuur) radiatoren of vloerverwarming.

Aardwarmte (of geothermie) kan worden ingezet door boringen te doen van een kilometer diepte (of soms veel meer).  In de bodem wordt een aardlaag gezocht waar een temperatuur heerst van 70 – 120⁰C, die zonder een aanvullende warmtepomp kan worden ingezet voor verwarming. Bodemonderzoek is noodzakelijk om de boordiepte te kunnen bepalen en om te onderzoeken of er voldoende warmte beschikbaar is. Dergelijke onderzoeken en de boring zelf zijn dusdanig kostbaar dat aardwarmte alleen realistisch toepasbaar is er 6 tot 10 duizend woningen mee kunnen worden verwarmd.

Voorbeeld bodemwarmte: Het nieuwe appartementencomplex Nieuweroord wordt straks verwarmd met behulp van bodemwarmte. Hiervoor zijn in de bouwfase - in vier grote gaten - 30 putten geboord van circa 120 m diep.  Aan iedere put wordt een warmtepomp aangesloten, die elk drie appartementen verwarmt. Dit complex is uiteraard prima geïsoleerd.

De Vogelwijk behoort niet tot de zogeheten prioriteitsgebieden die de gemeente Leiden heeft benoemd in de Warmtevisie. De Vogelwijk moet daarom ‘op eigen kracht’ de weg bewandelen richting een aardgasvrije wijk in 2050. Daarom willen we een beroep doen op de 'subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie' van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft ons eind 2019 een subsidie toegekend van ruim € 50.000. Deze subsidie biedt ons de mogelijkheid om ons bewonersinitiatief Vogelwijk Energiezuinig professioneel voor te bereiden en uit te voeren, waardoor de kans van slagen toeneemt.

In eigen huis

Er zijn twee stappen die je kunt nemen om het energieverbruik van je CV-ketel terug te dringen:

 1. Het terugzetten van de watertemperatuur van de CV-ketel naar 70 graden (of nog lager). Je kunt deze temperatuur zonder enig risico zelf aanpassen. Hoe je dit doet, staat in de gebruikershandleiding van je CV-ketel.

De installateur zet een nieuwe CV-ketel vrijwel altijd op 80 à 90 graden C (de fabrieksinstelling), omdat hij geen gezeur wil van “het wordt niet warm in huis”. Maar, deze hoge temperatuur is alleen echt nodig als het buiten 10 graden vriest: bij hoge uitzondering dus. Bij normaal winterweer (waarbij de buitentemperatuur rond de het vriespunt schommelt), functioneren je radiatoren prima bij een  watertemperatuur van 70 graden C (of nog lager). Je komt er vanzelf achter als je de temperatuur te laag instelt: het duurt te lang voordat het huis opwarmt. Dat is het moment om de temperatuur iets te verhogen (bijvoorbeeld met 5 graden)! Dat geldt ook als de buitentemperatuur onverwacht snel daalt!

Ook de gemeente Leiden is een stadsbrede besparingscampagne gestart, waarbij bewoners worden gestimuleerd om hun CV-ketel op 70 graden (of lager) te zetten. Dat scheelt in de energiekosten en het levert ook CO2-reductie op. Met de lagere stand wordt het niet kouder in huis; het opwarmen duurt wel iets langer. Meer informatie kun je vinden op ‘Zet hem op (0)71’.

Daarmee heb je de eerste stap gezet om minder gas te gaan gebruiken.

2. De tweede stap is het waterzijdig inregelen van de radiatoren. Dit is een begrip dat je overal tegenkomt als het gaat over het verminderen van het gasgebruik van je CV-installatie. Wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? Het draait om het principe dat de CV-ketel de temperatuur van het water dat naar de radiatoren wordt gestuurd minder hoog hoeft op te stoken en daardoor dus minder gas gebruikt.

Door de waterdoorstroming door de radiatoren gelijk te maken, wordt ook de hoeveelheid warmte die een radiator afgeeft in alle ruimten gelijk maakt. Dit doe je door de hoeveelheid water die door de radiatoren stroomt te reguleren. Helaas gebeurt dit bij een nieuwe CV-installatie vrijwel nooit. Met andere woorden: als alle radiatoren even hard werken en dus evenveel warmte afgeven, is je installatie “in balans”. Dit kun je niet zelf doen, schakel hiervoor een installateur in.

Als je eenmaal dit punt hebt bereikt, zul je merken dat je opnieuw de watertemperatuur van de ketel circa 10 graden naar beneden kunt brengen, terwijl het nog even comfortabel in huis blijft.

Dus door de CV-ketel lager te zetten dan de fabrieksinstellingen (naar 70 graden of lager) druk je je gasverbruik naar beneden. Door daarbovenop nog eens waterzijdig in te regelen, kun je de temperatuur op 60 graden zetten, het tweede winstpunt. En… minder gas, minder kosten, minder CO2-uitstoot.

Voor hulp of advies stuur een mailtje naar energiezuinig@vogelwijk.nl, dan komt een van onze experts langs.

Bij een energiebezoek komen twee wijkbewoners op bezoek die samen met jou de status van je huis doornemen. Zij zijn geen experts, maar hebben wel enige kennis van zaken op het gebied van energiebesparing. Je krijgt tips en adviezen hoe je het huis  energiezuiniger kunt maken, mar toch comfortabel houdt.  Het is handig als je van tevoren de vragenlijst invult, die als leidraad dient voor het gesprek. Een energiebezoek neemt maximaal twee uur in beslag. De eenvoudigste manier om een energiebezoek aan te vragen, is om je aan te melden voor de nieuwsbrief en deze optie dan meteen aan te vinken. Je wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak voor een energiebezoek.

Er is ook een mogelijkheid voor een korter bezoek met een warmtecamera. Deze laat zien waar koudebruggen zitten in je huis, of dat hoeken in oudbouwhuizen nogal wat koude kunnen verliezen.  Een bezoek met een warmtecamera is mogelijk als je ervoor zorgt, dat er vijf huizen meedoen en als het buiten koud is. Je kunt beide energiebezoeken ook aanvragen bij energiezuinig@vogelwijk.nl

De levensduur van een nieuwe ketel is circa 15 jaar. Als je nu een nieuwe aanschaft, dan is die tot ongeveer 2035 operationeel. Je kunt ook overwegen over te stappen op een huurketel; als de huurperiode langer dan 5 jaar wordt is koop een betere optie. Er is geen zekerheid dat er binnen deze periode een nieuw verwarmingssysteem in de wijk is aangelegd.

Als je kiest voor een combinatie van een nieuwe CV-ketel met een warmtepomp (dat heet een hybride systeem), kun je al behoorlijk op je gasverbruik besparen. Voor deze keuze zijn dure investeringen in isolatie niet noodzakelijk, de CV blijft immers beschikbaar voor de koudste dagen. Doorgaan met isoleren levert natuurlijk voordeel op!

Het Duurzaam Bouwloket adviseert de volgende kleine maatregelen, die je vrij eenvoudig zelf kunt toepassen, de zogeheten 'quick wins':

 • Spouwmuurisolatie
 • Isolatie glas (HR ++ of +++)
 • Tochtwering en kierdichting
 • Dak-/vloerisolatie

Je kunt zeggen dat tochtwering en kierdichting - mits gedaan met eenvoudige middelen - een terugverdienperiode van nul hebben.

Spouwmuur- en dakisolatie worden beschouwd als investeringen met de kortste terugverdienperiode.

Isolatie moet zorgvuldig gebeuren, met gebruikmaking van geschikte materialen. In het verleden zijn hierbij soms fouten gemaakt. Zorg ervoor dat je huis niet ‘potdicht’ wordt, want dan krijg je gegarandeerd problemen met het leefklimaat en de luchtvochtigheid in je huis (schimmel).

Geen isolatie zonder ventilatie!

Als er geen spouwmuren in je huis zitten - of deze zijn te dun- zijn voorzetmuren (aan binnen- of buitenkant) de enige oplossing. Soms zit er in de spouwmuren nog allerlei bouwafval (moeilijk vast te stellen). In dat geval heeft spouwmuurisolatie eigenlijk geen zin.

De gemeente Leiden heeft de subsidiemogelijkheden voor isolatie, isolerend glas, enzovoorts in oktober 2018 stopgezet. Overweging voor het stopzetten was, dat dit niet binnen het gemeentelijke takenpakket past.

Op 2 september 2019 is er opnieuw een subsidiemogelijkheid  van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gekomen voor het verkrijgen van subsidie voor isolatiemaatregelen.
Aan te vragen vanaf 2 september 2019 voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn getroffen

De rijksoverheid biedt– al jaren – de mogelijkheid om BTW terug te vragen op de aanschafprijs van zonnepanelen en biedt een subsidie op de aanschaf van warmtepompen.

Verder zijn er mogelijkheden voor het afsluiten van een energiebespaarlening bij het Nationaal Energiebespaarfonds of een duurzaamheidslening bij de gemeente Leiden tegen gunstige voorwaarden.

Daarnaast ondersteunt het Rijk Research en Development ten behoeve van duurzame technologie.

Zonnepanelen zijn altijd een goede maatregel, met een ‘gegarandeerde’ terugverdientijd van circa 7 jaar.

Groene dakbedekking (‘sedum’) op een plat of een beetje schuin dak heeft een positieve werking op de levensduur van de dakbedekking en zorgt voor warmte-isolatie.

Bij het combineren ervan moet je er rekening mee houden dat onder de zonnepanelen - wegens beperking van de lichtinval - maar beperkt sedum kan worden gelegd en de sedumplantjes niet erg zullen floreren. Sedumdaken hebben een gunstig effect op de opbrengst van de zonnepanelen, omdat het dak door de groenbedekking een lagere temperatuur heeft waardoor de panelen minder opwarmen.

Een PVT (PhotoVoltaïsch-Thermisch) paneel combineert op een slimme manier zowel elektriciteit en warmte. Het is een  techniek die nog volop in ontwikkeling is.

Een PVT paneel is vaak een stuk duurder dan een standaard zonnepaneel.

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een bron. Er zijn in principe twee bronnen: buitenlucht en bodem/grondwater. Een warmtepomp maakt daar een bruikbare watertemperatuur van - tussen 40 en 50 graden - voor je CV-installatie.

Je kunt ook gebruik maken van een hybride warmtepomp, die samenwerkt met je huidige CV-ketel. De hybride warmtepomp kan het huis zelfstandig verwarmen in de maanden met matige temperatuur (ruwweg maart tot oktober). Als het buiten echt vriest schakelt de warmte pomp de CV installatie bij, deze kan immers CV water leveren met een veel hogere temperatuur.

De watertemperatuur die de warmtepomp kan leveren, varieert tussen de 40 en 60 0 C. Voor meer informatie klik op Milieu Centraal

Een woonhuis is geschikt voor een warmtepomp als volledige vervanging van een CV-installatie als het voordien uitzonderlijk goed is geïsoleerd. H++ glas (of beter) is noodzakelijk, in combinatie met lage temperatuur radiatoren en/of vloerverwarming.

Denk aan een isolatiegraad dat je met een CV-installatie minder dan 1000 kuub aardgas gebruikt per jaar. Als je meer gas gebruikt leidt vervanging van je CV door een warmtepomp onherroepelijk tot teleurstellingen: je huis wordt niet warm (genoeg).

Voor de oudere huizen in de Vogelwijk is een hybride warmtepomp (warmtepomp in combinatie met een CV) veel geschikter; dit wordt door alle experts dan ook geadviseerd.

Van tijd tot tijd zie je helaas krantenartikelen over bewoners die klagen dat hun warmtepomp het huis onvoldoende warm krijgt. Vrijwel altijd liggen onvoldoende isolatiemaatregelen hieraan ten grondslag.

Het installatiebedrijf heeft naar mijn idee in die situatie ook behoorlijke steken laten vallen: men had de bewoner in zijn drang naar verduurzaming erop moeten wijzen dat zijn huis (nog) niet geschikt is.

Lucht/water warmtepompen hebben een buitenunit nodig met de functie om warmte aan de buitenlucht te onttrekken. In de buitenunit zitten 1 of 2 ventilatoren die nogal wat geluid produceren. Dit is te vergelijken met het geluid van een airconditioning unit die we op vakantie wel tegenkomen. Dit geluid zit meestal op 40 of meer dBA, wat niet echt stil te noemen is.  De buitenunit wordt meestal geplaatst tegen een buitenmuur, of op een dakvlak. De overheid werkt aan een aanpassing van de richtlijnen om het geluidsniveau te maximeren op bijvoorbeeld 35 dBa.

In een dichtbebouwde omgeving als de onze heeft dit het bezwaar dat je - naast jezelf - ook je buren opzadelt met enig geluidsoverlast.

Er zijn recent ook warmtepompen zonder buitenunit op de markt gekomen (leveranciers o.a. Enzavu en Itho Daalderop).

Een infraroodpaneel (IR-paneel) kan aan het plafond of muur bevestigd worden en kan als plaatselijke warmtebron dienen. Infraroodpanelen zijn geschikt voor een situatie waarbij je niet de gehele ruimte kunt of wilt verwarmen, bijvoorbeeld boven een zitbank of studeertafel. Een infraroodpaneel verwarmt niet de lucht, maar verwarmt door straling.

Deze panelen kunnen worden desgewenst worden voorzien van een klokthermostaat en/of afstandsbediening.

Verwarming van het gehele huis met uitsluitend infraroodpanelen wordt niet aangeraden.

Warmtenet

Het Leidse warmtenet verwarmt een aantal nieuwbouwwijken, zoals de Stevenshof, Roomburg, Nieuw Leiden en Poelgeest in Oegstgeest. Ook alle nog te bouwen wijken worden hierop aangesloten (dus gasloos). De benodigde warmte wordt opgewekt in de centrale aan de Langegracht met behulp van aardgas.  Er ligt een uitgebreid netwerk van warmteleidingen (en retourleidingen) door de stad waardoor water van 90⁰ C stroomt. Klik hier voor een kaartje.

De exploitatie van dit warmtenet is in handen van Vattenfall. Zie ook Warmterotonde.

N.B. De oude zusterflat aan de Rijnsburgerweg (op de plek waar nu het appartementencomplex Nieuweroord wordt gebouwd) was aangesloten op het Leidse warmtenet. De afgedopte koppeling is zichtbaar aan de overkant van het ronde bruggetje in het Bos van Bosman (hekje met NUON stickers).

Als we in de Vogelwijk gebruik zouden gaan maken van het warmtenet van Vattenfall, hebben we te maken met Vattenfall tarieven. Deze zijn hier te vinden (stand van zaken 2020).

Je hebt te maken met twee maandelijkse tarieven:

 1. een voorschotbedrag voor de afgenomen warmte
 2. een vastrechtbedrag

Verder betaal je eenmalig een bedrag voor aansluiting op het warmtenet, dit bedrag is door de ACM gemaximeerd op € 4510,73 (afstand tot 25 meter). Voor dat bedrag legt Vattenfall het warmtenet in de wijk aan en wordt het leidingwerk in huis aangelegd tot en met de warmtewisselaar, die wordt geïnstalleerd op de plaats waar nu de CV-ketel hangt. De aansluitkosten zijn afhankelijk van de situatie ter plekke en kunnen dus per huis verschillen.

Gelukkig moeten we niks. In de periode 2020 tot 2023 wordt in de Vogelwijk en de naastgelegen Raadsherenbuurt de riolering vervangen. Alle straten komen open te liggen. Dit biedt kansen om de ondergrondse infrastructuur voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen. Denk aan glasvezel, de aanleg van een warmtenet, of de aanleg van een waterstofnet.

Binnen het project Vogelwijk Energiezuinig is nagedacht over de combinatie met de aanlag van een warmtenet en zijn gesprekken gevoerd met de gemeente. De conclusie van deze gesprekken is dat het er niet naar uitziet dat aanleg van een warmtenet zal worden gecombineerd met de rioolvervanging in de komende jaren.

Voor de verdere toekomst zal dit wel worden meegenomen als een alternatief voor vervanging van aardgas.

Het antwoord op deze vraag kun je benaderen door te kijken hoe de benodigde warmte wordt opgewekt.

 • Aardgas: vanuit de aardgascentrale, zoals nu aan de Langegracht. Door deze manier van warmteproductie wordt er ruim 30% minder CO2 geproduceerd in vergelijking met individuele CV-ketels.
 • Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Is duurzaam, echter slechts zeer beperkt beschikbaar en heeft een hoge kostprijs.
 • Biomassa (hout) wordt door velen gezien als een soort 'schaamlap' groen.
 • Aardwarmte (geothermie) is duurzaam.
 • Warmte uit oppervlaktewater (aquathermie) is duurzaam
 • Restwarmte chemische industrie en afvalverbranding. Is duurzaam in de zin dat deze warmte anders in de open lucht wordt afgestoten. Restwarmte van de kolencentrale op de Maasvlakte (voorzien als warmteleverancier in Rotterdam) is nauwelijks duurzaam te noemen.

Een andere benadering is het materiaalgebruik en de  indirecte kosten.

 • Bij een warmtenet worden CV-installaties overbodig, anderzijds heb je warmte transportleidingen (zwaar geïsoleerde pijpleidingen) nodig, waarin nog wel warmteverlies zal optreden.
 • Voor aansluiting op de warmterotonde moet 40 kilometer leiding worden gelegd met bij aanleg aanzienlijke kans op verstoring van het milieu en tijdens de exploitatie periode kans op vervuiling door leidingbreuken, onderhoud etc.
 • Biomassa: er is in Europa onvoldoende biomassa beschikbaar, dus biomassa wordt door middel van zeetransport geïmporteerd uit Noord en Zuid-Amerika, met ontbossing als gevolg.
 • Restwarmte chemische industrie en afvalverbranding: wat als de chemische fabriek nu werkt op basis van uiterst schadelijke processen en/of producten? Wat doe je als de chemische fabriek om wat voor reden dan ook buiten werking wordt gesteld?

Technisch gezien zijn er 4 soorten warmtenetten:

 • Hoge temperatuur (HT) met water van 90⁰. Aantrekkelijk voor de oudbouw, omdat er geen (dure) aanvullende isolatiemaatregelen nodig zijn. Voor de nieuwbouw is deze HT eigenlijk overbodig hoog, omdat deze woningen bijna allemaal een energielabel A hebben.
 • Midden temperatuur (MT) met water van 50-70⁰ C. Geschikt voor oudbouwwoningen met goede tot zeer goede isolatie. Geschikt voor de nieuwbouwwoningen.
 • Lage temperatuur (LT) met water van 40-50⁰ C. Alleen geschikt voor oudbouwwoningen met extreem goede isolatie, denk aan een huidig gasverbruik van circa 900 m3 op jaarbasis. Ook de nieuwbouwwoningen moeten mogelijk nog wat isolatiemaatregelen nemen. Als je huis zo goed geïsoleerd is, kun je ook denken aan een individuele warmtepomp.
 • Ultra lage temperatuur (ULT) met water van circa 20⁰ C. Als je huis hierop wordt aangesloten, is het nodig met behulp van een eigen warmtepomp de watertemperatuur omhoog te brengen naar circa 50⁰ C om je huis te kunnen verwarmen.

Bij LT en ULT netten zijn aanvullende maatregelen voor verwarming van tapwater noodzakelijk.  Verder wordt vloerverwarming en/of het gebruik van lage temperatuur radiatoren aangeraden.

Vattenfall (voorheen NUON) heeft – als enige - de licentie van het Leidse net en verzorgt de aanleg en exploitatie richting bewoners. Voor de warmteproductie heeft Vattenfall een contract met de eigenaar van de aardgascentrale aan de Langegracht, Uniper.

Er kan op dit moment niet worden gekozen voor een andere energieleverancier. Hiervoor zou het nodig zijn dat er meerdere leveranciers warmte leveren aan het Leidse net. Op dit moment zijn deze er niet (en de potentie in de Leidse regio is nogal beperkt). Als het Leidse warmtenet wordt gekoppeld aan de warmterotonde, ontstaan er meer mogelijkheden voor een zogeheten ‘open’ warmtenet. Het is wel onontgonnen terrein en staat nog in de kinderschoenen.

De warmte voor het Leidse warmtenet wordt op dit moment geleverd door de elektriciteits centrale aan de Langegracht. De provincie en de gemeente Rotterdam hadden het plan om in 2020  het warmteoverschot in het Rotterdamse haven te gaan gebruiken voor het Leidse warmtenet. Het benodigde warmte-leidingnet tussen Rotterdam, Leiden en o.a. Den Haag wordt de warmterotonde genoemd.

Deze aanleg van de warmteleiding tussen Rotterdam en Leiden vereist een investering van meer dan €200 miljoen, op te brengen door de provincie en de gemeente Rotterdam.  Door twijfels aan de haalbaarheid staat de aanleg op losse schroeven. Waarschijnlijk gaat de provincie Zuid Holland ervoor kiezen om eerste de leiding tussen Rotterdam en Den Haag aan te leggen. Deze kan op lange termijn (10 jaar ?) worden doorgetrokken naar Leiden.

De Leidse warmtenet gebruikers hoeven niet bang te zijn dat ze in de kou komen te zitten, omdat de centrale aan de Langegracht gewoon warmte blijft leveren.

Ook het ministerie van Economische Zaken vindt dat de regio Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden en het Westland bij uitstek geschikt is voor een grootschalig, onderling verbonden  warmtenet, gevoed door de Rotterdamse industrie. Het ministerie zal daaraan ook een financiële bijdrage gaan leveren.

September 2019 is besloten dat de Gasunie het beheer overneemt van de koppeling tussen Rotterdam en Den Haag; dit beheer lag tot op heden bij Eneco.  Het is waarschijnlijk dat ook het beheer van de koppeling Rotterdam - Leiden bij de Gasunie terecht komt.

Als ook deze koppeling bij de Gasunie wordt ondergebracht komt realisatie - die nu feitelijk stil ligt - mogelijk weer op gang.

Het is nadrukkelijk ook de bedoeling aanvullende warmtebronnen aan te koppelen aan dit Zuid Hollandse warmtenet. Genoemd wordt geothermie.

Gemeente Leiden

In uiterlijk 2050 wil de gemeente aardgasvrij zijn. Dat betekent dat ze in 31 jaar ongeveer 50.000 huizen anders moeten verwarmen. Dit komt neer op gemiddeld 1.600 huizen per jaar. Een enorme opgave!

In de Leidse Warmtevisie lees je welk alternatief (bijvoorbeeld all-electric, inzet van groen gas of aansluiting op het warmtenet)  voor welke wijk het meest betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. De gemeente wil met een groot aantal partners en inwoners aan de slag met deze transitie, te beginnen in de zes meest kansrijke wijken. De ambitie voor deze kansrijke wijken is om in 2035 al aardgasvrij te zijn. De wijken die minder kansrijk zijn, worden op dit moment nog niet onderzocht en grootschalig aangepakt, zoals de binnenstad maar ook de Vogelwijk. Eind 2021 zou er voor alle Leidse wijken een dergelijk plan moeten liggen.

In de warmtevisie van de gemeente zie je in de 6 kansrijke wijken veelal een warmtenet verschijnen. Dit zijn wijken met veelal corporatie woningen. Een woningbouw corporatie is ook een 'makkelijke' gesprekspartner voor de gemeente.

Wil je hierover meer lezen, in deze infographic zie je in één oogopslag waar het over gaat, of klik op Warmtevisie Leiden.

In Leiden zijn zes kansrijke wijken, waar de kans van slagen het grootst lijkt, om als eerste aardgasvrij te zijn. De Vogelwijk wordt niet tot één van deze wijken gerekend. De gemeente heeft dan ook voor onze wijk geen voorkeur voor welke variant dan ook.

Het is volgens Vogelwijk Energiezuinig wel degelijk nu nodig om alle mogelijke opties voor duurzame warmtevoorziening in kaart te brengen. Dat biedt aan wijkbewoners een perspectief op basis waarvan zij kunnen bepalen welke investeringen in hun huis toekomstvast zijn (en welke niet). Vogelwijk Energiezuinig werkt hieraan, samen met de gemeente. Daarbij wordt alle mogelijkheden, voor zowel individuele als collectieve warmtevoorzieningen (warmtenet) meegenomen.

In de Vogelwijk (nieuwbouw) geeft een meerderheid van de bewoners de voorkeur aan gezamenlijke voorzieningen. Het scenario van individuele oplossingen spreekt daar niet zo aan.

Erfgoed Leiden (ELO) is een regionaal kennis- en adviescentrum voor Leiden e.o. op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Erfgoed Leiden zorgt dat het verleden behouden, zichtbaar en beleefbaar is. Ook van de monumentale panden moet het energieverbruik omlaag, maar het zal duidelijk zijn dat niet alle maatregelen hiervoor geschikt zijn. Deze afdeling heeft in 2018 een duurzaamheidsrapport uitgebracht voor een aantal oudbouw-huizen in onze wijk. Dit rapport is vrij beschikbaar, op te vragen bij Gosse Jensma.

Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht om een loket te hebben waar bewoners terecht kunnen met hun vragen over duurzaamheid. Leiden heeft hiervoor het Duurzaam Bouwloket (DBL) ingeschakeld. Het DBL is een digitaal loket waar iedereen terecht kan met vragen (klein of groot). Binnen 4 werkdagen krijg je meestal een antwoord.

Het Duurzaam Bouwloket heeft in opdracht van de gemeente voor een aantal nieuwbouwwoningen (op het voormalige Annakliniekterrein en in het Van Eijsingapark) eind 2018 een duurzaamheidscan uitgevoerd. In deze scan staan duurzaamheidsadviezen voor het betreffende type woningen. Deze rapporten zijn op te vragen bij joke.ouwehand@casema.nl

De meerderheid van de nieuwbouw bewoners geeft de voorkeur aan gezamenlijke voorzieningen. Het advies van het Duurzaam Bouwloket geeft op dit punt te weinig aanknopingspunten. Er wordt nu een vervolgonderzoek gedaan naar collectieve voorzieningen, als aanvulling op de geadviseerde individuele maatregelen.

**: disclaimer :

 • De antwoorden op deze vragen zijn verzameld uit meerdere bronnen. We hebben daarbij de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in de antwoorden.
 • De antwoorden bevatten soms (hyper)links naar websites van andere organisaties. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites.
 • Gebruik van informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.